Mevlana

Mevlana

Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273)

Mevlana werd geboren in 1207 in Balkh, Afghanistan. Zijn vader, Bahaeddin Veled, was een gerespecteerd leraar die, vanwege zijn verdiensten, werd geëerd met de titel "Lord of Scholars" (Meester der meesters).

Mogelijk vanwege de dreiging van de naderende Mongoolse hordes, besloot Bahaeddin om met zijn familie te vertrekken uit Balkh. Na diverse omzwervingen voelt Bahaeddin zich aangetrokken tot Anatolië en arriveert hij in Karaman in 1221. Hier verbleef de familie 7 jaar en trouwde Mevlana in 1225.

Alaattin Keykubat, de heerser van Konya, vroeg Bahaeddin om naar Konya te komen. Bahaeddin accepteerde het voorstel van de Sultan in 1228 en hij gaf er les tot aan zijn dood in 1231. Mevlana nam de plaats in van zijn vader en al snel vestigde hij zijn reputatie als leraar. Hij had een uitgebreide kennis van alle aspecten van de filosofie en hij was een lezer van de werken van de klassieke schrijvers.

Op een dag in 1244 ontmoet Mevlana een Dervish die hem een aantal vragen stelt. Deze man heet Shams Tabrizi. Shams en Mevlana worden snel vrienden en brengen de dagen door met filosofische discussies. Mevlana stopt met lesgeven en komt nog zelden onder de mensen. Dit veroorzaakt woede en jaloezie onder zijn studenten en vrienden, die geloven dat hij is betoverd door een kwade tovenaar. In 1246 verdwijnt Shams even mysterieus als hij is verschenen. Mevlana wordt gek, en schrijft gedichten over de scheiding met zijn vriend Shams. Na een lange tijd ontdekt Mevlana dat Shams in Damascus is. Hij schrijft Shams brieven en smeekt hem terug te komen. Shams komt terug bij Mevlana en hun vriendschap en discussies zetten zich voort. Om Shams dichter bij zijn familie te brengen, biedt Mevlana hem de hand van zijn adoptie-dochter aan. Desondanks verdwijnt Shams voorgoed in 1247. Waarschijnlijk is hij vermoord door zijn vijanden.

Mevlana was ontroostbaar. hij begon weer gedichten te schrijven over Shams. Nu was het Husameddin Celebi die hem hielp met zijn filosofische speculaties. Husameddin Celebi inspireerde Mevlana tot het schrijven van zijn grootste werk, "Mesnevi". Een collectie van 25.000 gedichten in 6 bundels.

In 1273 wordt Mevlana ziek en de mensen om hem heen wisten dat hij stervende was. Hij vertelde zijn vrienden dat de dood een verbond was met God en dat hij verlangde naar dit verbond. Uiteindelijk stierf Mevlana op 17 December 1273 en werd hij begraven in Konya. Op zijn graf werd een mausoleum gebouwd.

Zijn visies

Mevlana was geen mens van de wetenschap, maar iemand die geloofde in liefde en genegenheid. Zijn doel was de eenwording met God. Volgens zijn geloof paste God niet in het universum, maar in het hart van de mensen. Daarom moeten we naar ons hart luisteren.

Enkele geselecteerde versen van Mevlana :

 • "Verenig Uzelf. Ik kom hier niet om te scheiden maar om te verenigen. Kom! Nogmaals kom! Wie of wat je ook bent, kom!"
 • "Heiden, idool- of vuur aanbidder, kom!"
 • "Zelfs al ontken je jezelf nog honderdmaal, kom!"
 • "Onze deur is de deur van de hoop, kom! Kom zoals je bent!"

Mevlana zegt dat de basis van het ontstaan en het geloof de liefde is.

 • Onze moeder is liefde! Onze vader is liefde!
 • We worden geboren uit liefde!
 • We zijn liefde!
 • Alle liefde is de brug die leidt naar Goddelijke liefde.
 • Houden van mensen betekent houden van God!

Een voorbeeld van Mevlana's begrip van vereniging van alle geloven:

Als een speer die op een moment een schild doorboort, begaf ik mij door de eeuwen. Dit is waarom voor mij alle geloven en religies zijn als 100.000 jaren in één moment".

Over de wonderen getoond door de profeten, om uit te nodigen voor het geloof, zegt Mevlana het volgende:

 • "Vanachter een brandende struik hoorde ik een stem die mij riep"Kom gelovigen. Ben ik Mozes, zoon van Abraham?
 • O Mozes, ik was een stok. In jouw hand werd ik een draak!
 • O Messias. Ik ben de Lazarus van deze tijd. Met jouw adem herleef ik in het graf van het niet-bestaan en keer ik terug naar de aarde.
 • O Jesus. Ik was een vogel van klei door jou gemaakt. Jij blies je adem op mij en ik kwam tot leven en vloog naar de lucht.
 • Of ben ik de boom die zijn wortels meesleept, komende uit de woestijn op verzoek van de Profeet?"

De roep van Mevlana naar alle mensen, zonder discriminatie:

 • "Kom, kom dichterbij. Dichterbij! Hoe groot is deze kloof?
 • Jij bent ik en ik ben jij. Hoe lang nog deze discriminatie tussen jou en mij?
 • wij zijn het licht van God. Waarom deze scheiding tussen ons?
 • Waarom ontsnapt er licht uit het licht?
 • We komen allemaal van dezelfde yeast, onze hersenen en hoofden ook.
 • Maar onder deze gebogen hemel zien we allemaal dubbel.
 • In deze 5 zinnen zitten 6 aanwijzingen die je brengen naar het land der Vereniging.
 • Kom, ontken je ik. Verenig jezelf met iedereen.Zolang als je in jezelf blijft, ben je een druppel. Maar als je je verenigd met iedereen dan ben je een oceaan.
 • Geloof dat alle geesten één zijn. Geloof dat alle lichamen één zijn.
 • Net als amandelen met 100.000 tegelijk. Slecht één olie gedeeld door allen.
 • Als je de beker breekt, zal het water verenigd stromen".

In plaats van om te gaan met de geleerden van zijn tijd, neigt Mevlana naar eenvoudige mensen zoals Husameddin Celebi, die in het algemeen werd beschouwd als onwetend. Volgens Mevlana, is een leraar iemand die een grote zak met brood draagt op zijn schouders. "Maar" vroeg hij "wat is het maximum aantal broden dat jullie kunnen eten?"

De Mevlevis

De Mevlevi-orde van de draaiende Dervishes is een mystieke groep wiens leden volgers zijn van Mevlana Celaleddin Rumi.Een groot Turks dichter en mysticus. Het broederschap bevindt zich in Konya, waar de oprichter is begraven.

 

Mevlana stond nooit aan het hoofd van het broederschap en is niet door hem opgericht, maar door zijn trouwe volgelingen. De orde ontleent zijn essentie, rituelen, morele code en discipline aan het mystieke pad dat Mevlana liet zien. Het is een samenvoeging van spirituele liefde, verkregen door een combinatie van dans en muziek. Die werd gezien als de basis voor de spirituele extase en toewijding.

De Sema

De Sema is zowel een deel van de inspiratie van Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), als van de Turkse gewoontes, geschiedenis en cultuur.  

Vanuit een wetenschappelijk standpunt zijn we getuige dat de hedendaagse wetenschap bevestigt, dat de fundamentele voorwaarde van het bestaan is, het herleven. Er is geen object of wezen dat niet herleefd en de gedeelde gelijkheid tussen mensen is de herleving van de elektronen, protonen en neutronen in de atomen die samen de structuur van deze atomen vormen. Als gevolg van deze gelijkheid, herleefd alles en zet de mensheid zijn leven voort. Het hele bestaan door middel van herleving in de atomen, de bouwstenen van het bestaan. Door herleving van het bloed, door het ontstaan van leven en dood, door herleving van de aarde zelf.

Hoewel allemaal natuurlijke gebeurtenissen, beleven we ze onbewust. Maar de mens is de processor van het brein en de intelligentie. Dat onderscheidt hem van alle andere levende wezens.

Aldus zorgt de "draaiende Dervish" (of Semazen genoemd) ervoor dat zijn denken deelneemt aan een gedeelde gelijkheid met alle andere wezens. Anders gezegd, de Sema-ceremonie vertegenwoordigt een mystieke reis via spirituele hoogtes, door geest en liefde, naar perfectie.

Draaiend naar de waarheid, groeit de liefde en verlaat hij zijn ego. Hij vindt vervolgens de waarheid en komt uit bij perfectie. Daarna zijn spirituele terugreis als mens die volwassenheid en perfectie heeft bereikt, zodat hij met liefde en dienstbaarheid van dienst kan zijn naar alle creaties toe. Naar alle creaties toe, zonder discriminatie en vooroordelen naar alle rassen en naties.

De Sema bestaat uit 7 onderdelen.

Het eerste deel

De dervish met zijn witte hoofddoek en witte kledij wordt door het verwijderen van zijn zwarte mantel geestelijk geboren voor de waarheid, zijn reis en voortgang daar naar toe.

Bij elke stop van de Sema, houdt hij zijn armen gekruist en stelt hij het nummer 1 voor. Zo geeft hij aan één te zijn met God. Tijdens het draaien zijn de armen geopend, zijn rechterhand wijzend naar de hemel, klaar om Gods zegen te ontvangen, kijkend naar zijn linkerhand die wijst naar de aarde. Al draaiend van rechts naar links rond om het hart. Dit is zijn manier om Gods spirituele gift door te geven aan de mensen naar wie hij kijkt met de ogen van God. Draaiend van rechts naar links, omarmt hij de mensheid met genegenheid en liefde. Het start met een rede "Nat-I Serif" aan de Profeet, die liefde vertegenwoordigd, en aan alle Profeten voor hem. Door hun te waarderen, waardeer je God, de Schepper van alle creaties.

Het tweede deel

Dit is een drumtoon die Gods wens aan de mensheid voorstelt:"Zijn".

Het derde deel

Dit is een instrumentale improvisatie. Het stelt de eerste adem voor die leven geeft aan alles. De Goddelijke adem.

Het vierde deel

Dit is de dervishes begroeting naar elkaar toe door middel van drie herhaalde cirkelvormige wandelingen "Devr-I Veled" begeleidt met muziek genaamd "peshrev". Het symboliseert een begroeting van zielen verborgen door lichamen.

Het vijfde deel

Dit is de Sema (het draaien). Het bestaat uit vier begroetingen ofwel "selams". Aan het einde van elke selam, bevestigd de dervish zijn eenheid met God.

 • De 1e selam stelt de geboorte voor van de geest en het gevoel. De bevatting van het bestaan van God als de Schepper en zijn schepping.
 • De 2e selam stelt voor de mensheid die getuige is van de grootsheid van de schepping, voor God in zijn alom aanwezigheid.
 • De 3e selam is de transformatie naar de liefde. De ondergeschiktheid van het ego aan de liefde, de eenheid. Deze fase van extase is de hoogste graad van het Boedisme, omschreven als "Nirvana". In de Islam is het "Fenafillah". Alhoewel de hoogste staat is die van de Profeet, genoemd als dienaar van God en daarna boodschapper van God. Het doel van de Sema is een staat van extase en het verlies van het bewustzijn. Aan het einde van zijn selam, bewijst hij opnieuw, door zijn armen te kruisen, zijn eenheid met God. Geheel bewust.
 • De 4e selam is het opstijgen van de Profeet naar "de troon", om vervolgens terug te keren naar zijn taak op aarde. De draaiende dervish bereikt nu de staat van "Fenafillah", en keert terug naar zijn taak op aarde, naar zijn menselijke bewustzijn, om zo zijn spirituele reis te beëindigen. Hij is nu een dienaar van God, zijn boeken, zijn Profeten en al zijn creaties.

Het zesde deel

De Sema eindigt met een lezing uit de Koran. De lezing van Sura Bakara 2, vers 115. "Aan God behoort het Oosten en het Westen en welke kant je draait. Je staat altijd oog in oog met Hem. Hij is alomvattend en alwetend".

Het zevende deel

Dit is een gebed voor de terugkeer van alle zielen van de Profeten en de gelovigen.

Mevlana Museum

Deze plaats wordt gebruikt als museum sinds 1926. Na de hoofdpoort, op het binnenhof, zijn aan beide kanten de slaapvertrekken, de keukens en andere gebouwen van de dervishes. De fontein, rechts op het plein, is de symbolische nacht van de vereniging. Daar omheen vond de Sema plaats elk jaar op 17 December, de sterfdag van Mevlana Celaleddin Rumi.

De hal bij binnenkomst van het mausoleum werd gebruikt als leeszaal, om te lezen uit de Koran, door de dervishes. Tegenwoordig vertoont men er schitterende werken van calligrafie. Binnen in het gebouw, rechts van de hal, waarboven drie torens uitsteken, zijn 55 graven van de mannelijke afstammelingen en familie van Mevlana. Direct onder de groene koepel ligt een sarcofaag van blauw marmer, gemaakt voor Mevlana en zijn zoon Sultan Veled,als kado van Suleyman "de Geweldige". De blauwe sarcofaag is bedekt met een fijn weefsel, met erin verweven een aantal verzen uit de Koran van gouddraad, als kado van Sultan Abdulhamit 2 in 1894.

De semahane is de hal waar de Sema dansceremonies plaatsvonden. De loges voor de mannen, vrouwen en muziekanten vinden we ook in dit gedeelte.

Er is een selectie van instrumenten die de Sema-dans begeleiden. De Ney, Rebab, Tef en Tambur. Tevens enkele kledingstukken van de Mevlanis die bewaard zijn gebleven. Het kleine moskee-gedeelte dat je bereikt als je door een smalle deur gaat, werd gebouwd tijdens de heerschappij van Suleyman "de Geweldige".

Waardevolle werken van calligrafie, manuscripten en boeken evenals mooie exemplaren van Turkse tapijten worden hier tentoongesteld.

Er is hier een zijden tapijt in de collectie met 144 knopen per cm2 dat wordt beschouwd als het duurste tapijt ter wereld.